سرمقاله
محمد عسلی
عدم پرداخت پول بنزین هواپیمای آسمان را زمین¬گیر کرد
چند سالی است بدهی شرکت¬های هواپیمایی بابت بنزین مصرفی خبری می¬شود اما هنوز مسأله حل نشده و چونان زخمی کهنه و ناسور شده مدام دهان باز می¬کند تا به جایی که دیروز پرواز شماره ۳۷۷۴ هواپیمایی آسمان از تهران به مقصد شیراز به علت بدهی اجازه پرواز نیافت و مسافران آن سرگردان شدند.
متأسفانه مدت مدیدی است کسی پاسخگوی توقف و یا تأخیر پرواز هواپیماهای مسافربری نیست.
دیروز بعدازظهر هم زیرنویس کانال شبکه خبر دال بر تأخیر ۴ ساعته پرواز آسمان از بندرعباس به تهران بود.
سؤال: آیا تاکنون ضرر این تأخیرها به مسافران را برآورد کرده¬ایم؟
هر چند میزان تأخیرها به حدی است که همه به آن عادت کرده¬ایم و مسئولین هم زیرسبیلی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می¬کنند.
استادی که قرار است در یک رفت و برگشت در کلاس درس دانشگاه حاضر شود و صدها دانشجو در انتظار وی نگران از اتلاف وقتند؛
پزشکی که بیمارانش در بیمارستان منتظرند تا توسط او معالجه و جراحی شوند؛
مهندسی که می¬باید از پروژه¬ای بازدید کند تا ادامه کار میسر شود؛
تاجری که برای انجام قرارداد عده¬ای را در انتظار نشانده؛
و یا سخنرانی که قرار است در افتتاح و بازگشایی پروژه¬ای شرکت کند و خبر آن افتتاح بسته به حضور اوست.
و هزاران مسافر دیگری که هر یک به نوعی برای صرفه¬جویی در وقت و بموقع رسیدن قصد پرواز دارند متحمل خسارات مالی، روانی و بعضاً آبرویی می¬شوند. (ادامه…)