سرمقاله
محمد عسلی
ریشه¬های زایش تروریسم
جنگ مولود دو نیروی متضادی است که در تمامی عناصر خلقت نهادینه شده و حرکت و تغییر حاصل و نتیجه برخورد تضادهاست.
جنگ و صلح هم ناشی از افکار، اعمال و گفتار انسان¬هاست که گر چه نخست به کینه و انتقامجویی ذهنی بین دولت¬ها منجر می¬شود اما بازتاب آن برخوردهای خشن نظامی است که در آن گاه میلیون¬ها نفر کشته، مجروح، ناقص عضو و آواره و بی¬خانمان می¬شوند.
اگر قدرت نظامی، پول و پشتوانه نیروی خارجی ملاک ثبات و اقتدار دولت¬ها باشد دیری نمی¬پاید که مانند کود زیاد ریشه درخت استقلال کشورها را خشک می¬کند و آنها را به روز سیاه و روی سرزمین سوخته می¬نشاند.
ملتی که امنیت، سکونت و کسب و کار معیشتی خود را در جنگ¬های نابرابر از دست می¬دهد خود را پاکباخته و آماده انتقامجویی به هر وسیله و به هر شکلی می¬کند.
ریشه ترور و تروریسم، ضعف، شکست و پاکباختگی است که هر چند سازماندهی و هزینه آن را استعمارگران و جنگ¬افروزان فرصت¬طلب می¬پردازند اما کسانی که به کار گرفته می¬شوند و فریب می¬خورند همان شکست خورده¬هایی هستند که تحت تأثیر القائات تحریف شده دینی و مذهبی و یا ایدئولوژی¬های مهاجم و کور نخست دست¬آموز و سپس مورد سوءاستفاده قرار می¬گیرند.
القاعده از دل باورهای تکفیری روحانیان سعودی در آمد که هم تغذیه فکری و هم تغذیه مالی شدند و نهایتاً توسط ارباب آنها «آمریکا» سرکوب و ترور شدند. (ادامه…)