بزرگداشت کنش مدارانه شهدا
اسماعیل عسلی
کیست که زیر سایه ی گسترده درختان همیشه سبز مقاومت نیاسوده باشد و خنکای نسیم وجود شهدا را در گرداب آتش بحرانها لمس نکرده باشد. کیست که در آغوش بستر نرم آسایش، چشمهای بیدار قهر کرده با خواب را به یاد نیاورده باشد و کیست که در هنگام خرامیدن از این سوی خیابان بدان سو، عبور سینه خیز مردان شب ستیز را از معابر مین آذین پیش چشم خود به تصویر نکشیده باشد. کیست که در هنگام نوازش کودکان نازپرورده خویش، جای خالی سایه ی التیام بخش پدر را بالای سر فرزندان شهدا حس نکرده باشد و کیست…؟ (ادامه…)