مجلس، تأثیرپذیر یا تأثیرگذار
به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی
مردم سالاری با نام مجلس و نظام پارلمانی گره خورده و هر چه نقش نهادهای مشــورتی در اداره کشور بیشتر باشد، چربش نگاه مبتنی بر مطالبات مردمی ملموس تر خواهد بــود. اولین بار که پس از انقالب مشــروطیت شــاهد شکل گیری مجلس شــورای ملی بودیم که در واقع شاخصترین دســتاورد مشروطیت بود، این تصور وجود داشــت که با شــروع به کار مجلس همه چیز در مدار خود قرار خواهد گرفت و اســتبداد رخت برخواهد بســت. اما به دلیل این که مردمســاالری پیش از آن که تعریفی برخاسته از مناسبات تعیین شده قانونی بین مؤلفه های اصلی متولی اداره کشور در یک نظام مبتنی بر انتخابات باشــد یک فرهنگ است، نمیتوان انتظار داشــت که با راه افتادن مجلــس همه چیز آنگونه که معطوف به منافع ملی است، دنبال گردد. (ادامه…)