یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
همگرایی پس از هم افزایی
بر خلاف سمت و سوی باور عمومی که توسعه را با پیشرفت در برخی زمینه ها معادل می گیرند، صاحب نظران بر این باور هستند که اگر چه برخورداری از فناوری های نوین و پیشرفت و روزآمدی از جمله شرایط لازم برای توسعه یافتگی است اما شرط کافی نیست و برای اثبات ادعای خود نیز دلایل زیادی اقامه می کنند از جمله این که جامعه ایرانی با وجود برخورداری از برخی فناوری ها و امکاناتی مشابه آنچه در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، اما توسعه یافته تلقی نمی شود.
باید اذعان داشت تحقق توسعه در گرو رشد متوازن در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رواج فناوری های روزآمد است که البته به موازات آن شاهد رعایت عدالت اجتماعی نیز باشیم. این که ما در برخی زمینه ها رشد کنیم و در زمینه های دیگر حرکت قابل توجهی نداشته باشیم، توسعه یافتگی تلقی نمی شود. (ادامه…)