سرمقاله
اسماعیل عسلی
سبک هرم واروه
پس از اینکه افغانستان به دست طالبان افتاد انتظار می‌رفت که این گروه مدعی اسلام و شریعت با جلوگیری از کشت خشخاش و فراوری تریاک با یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر و بزهکاری در جهان مبارزه کنند اما نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه شاهد اختصاص روزافزون زمین‌های بیشتر به کشت خشخاش بودیم و سودآوری این محصول به اندازه‌ای برای این گروه وابسته به استعمارگران غربی قابل توجه بود که عده‌ای از عوامل خود را به صورت شبانه‌روزی مأمور مراقبت مسلحانه از کشتزارهای خشخاش کردند. هم اکنون نیز با وجود اینکه دولت افغانستان مشغول مبارزه با طالبان است هنوز هم شاهد کشت خشخاش و برداشت تریاک که صدها هزار هکتار مزرعه در افغانستان را شامل می‌شود هستیم. به هر حال تجارت مواد مخدر در جهان هم برای برخی دولت‌ها سودآور است و هم اینکه تعدادی از جوانان ساده‌لوح و خیابانی و احمق را دچار نشئگی و بعضاً خماری می‌کند و آنها را که می‌توانند طلبکار حقوق شهروندی باشند تا سطح یک بزه کار قابل تعقیب تنزل می‌دهد. در کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی که اینگونه است. (ادامه…)