سرمقاله

اسماعیل عسلی

غرض نقشی ست کز ما باز ماند

افتتاح ده ها پروژه ی کلیدی اعم از فاز یک خط قطار شهری و فاز ۲ که تنها افتتاح آن باقی مانده، پل های مواصلاتی، زیرگذرها و روگذرها، پیاده راه ها، مسیرهای اختصاصی برای دوچرخه، تونل دوقلوی کوهسار، بام سبز شیراز، منضم شدن برخی از باغات به فضای سبز و نصب المان های مرتبط با هویت شهر شیراز ظرف چند سال گذشته سیمای این شهر را به کلی تغییر داد و ضمن افزایش چشمداشت مردم از شهرداری، کار شهردار بعدی را دشوار کرد. با این روند مردم  انتظار دارند که در فصول چهارگانه شاهد افتتاح پروژه هایی مرتبط با اقتضائات هر فصل باشند و همچنین با توجه به تجربیات کسب شده توسط پیمانکاران و شرکت های درگیر پروژه قطار شهری، انتظار می رود که خط شمال به جنوب قطار شهری با سرعت بیشتری به سامان برسد که البته با توجه به ملی بودن بخشی از بودجه آن، نیازمند پیگیری های مجدانه از طرف شورای پنجم و تعامل آنها با نمایندگان مجلس و مسئولین کشوری است. دشواری کار شهردار بعدی از جهات گوناگون قابل تأمل است. یکی این که نحوه ی تعامل شهرداری شیراز با پیمانکاران تاکنون به گونه ای بوده که پیمانکاران همواره طلبکار شهرداری بوده اند و در عین حال شاهد توقف آنچنانی در روند پروژه ها نبوده ایم. در ثانی احداث روگذرها و زیرگذرها در برخی از نقاط شهر به حد اشباع رسیده و شورای پنجم ناگزیر باید هم و غم خود را بیشتر مصروف حاشیه ی شهر کند و پس از ساماندهی به مناطق پیرامونی جاده ی کمربندی، در خصوص تکمیل فضای سبزی که باید شیراز را از سمت جنوب دربرگیرد وارد عمل شود. (ادامه…)