سرمقاله
محمد عسلی
نه سیاه، نه سفید، خاکستری
قضاوت در خصوص عملکرد دولت نه می¬تواند صرفاً سیاه و نه می¬تواند صرفاً سفید باشد. لیوانی است که بخشی از آن پر و بخشی خالی است.
اینکه چه میزان خالی و چه میزان پر است بستگی به اعلام آمارهای درست و بدون خطای عملکردها و تحقق برنامه¬های زمانمند دارد.
و اما بعد:
کشور ما در شرایط فعلی لقمه چرب و نرمی است که نه دست دشمنان به آن می¬رسد و نه ما توانسته¬ایم به خوبی و به نسبت نیازها از آن استفاده کنیم.
گویی این لقمه در تله¬ای قرار دارد که گرگ¬ها و شغال¬های استعمارگر خارجی با نیش و دندان آن را نشانه رفته¬اند. گاهگاهی به آن نزدیک می¬شوند اما به مجرد آنکه خطر به تله افتادن را می¬بینند از آن کنار می¬کشند اما چشم از آن بر نمی¬دارند.
اگر تله برداشته شود به معنای آن است که با گرگ¬ها و شغال¬ها کنار آمده¬ایم و اگر تله بماند مدام باید لقمه را عوض کرد تا گند نزند؛ گاه در این میان سوء استفاده¬هایی لقمه¬ها را کمرنگ و نامرئی و تله¬ها را بزرگ جلوه می¬دهند و خود بخشی از طعمه¬ها را می¬ربایند و گاه آنچنان هویدا و آشکار و پر و پیمان نصب می¬کنند که از دورترها قابل رؤیت است و نه فقط گرگ¬ها را فراری می¬دهد که سرمایه¬گذاران را هم می¬ترساند.
سؤال: (ادامه…)