سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
چه کرده ایم؟
این روزها زیاد شنیده می شود که می گویند مردم هرگونه تعدی به حقوق عامه را گزارش کنند. چنین سخنی از آمادگی واحدهای بازرسی و نظارتی و قضایی برای برخورد با دست اندازی به بیت المال حکایت دارد و درواقع به گونه ای ترویج سوت زنی است. چنین لحن و ادبیاتی که اخیراً در محافل رسمی، مجلس و نهادهای حقوقی رایج گردیده مفهوم دیگری هم دارد و آن اینکه گویا تاکنون مردم ساکت بوده و در باره ی غارت بیت المال گزارشی نمی داده اند. البته این که از مردم بخواهند غارتگران را انگشت نما کنند می تواند معانی دیگری هم داشته باشد از جمله این که گویا در گذشته گوش شنوایی نبوده است. در عین حال ممکن است کسانی تصور کنند که مردم در گذشته دزدی ها را گزارش می کرده اند اما بوده اند افرادی که روند رسیدگی به چنین مواردی را به تأخیر می انداخته اند! اینکه ناگهان در یک بازه ی زمانی کوتاه شاهد رسیدگی عاجل به صدها پرونده ریز و درشت مالی در محاکم قضایی هستیم غیر از داستان تغییر و تحول ها و گردش دیدگاه ها و به تبع آن رصد تراکنش های میلیاردی و رویت تغییر وضع ظاهری برخی افراد، چنین رویکردی می تواند سر در آبشخور کاهش اعتماد عمومی داشته باشد که دست اندرکاران امور دلیل آن را پیدا کرده اند و در صدد جبران مافات هستند. (ادامه…)