بزرگداشت کنش مدارانه شهدا
اسماعیل عسلی
کیست که زیر سایه ی گسترده درختان همیشه سبز مقاومت نیاسوده باشد و خنکای نسیم وجود شهدا را در گرداب آتش بحرانها لمس نکرده باشد. کیست که در آغوش بستر نرم آسایش، چشمهای بیدار قهر کرده با خواب را به یاد نیاورده باشد و کیست که در هنگام خرامیدن از این سوی خیابان بدان سو، عبور سینه خیز مردان شب ستیز را از معابر مین آذین پیش چشم خود به تصویر نکشیده باشد. کیست که در هنگام نوازش کودکان نازپرورده خویش، جای خالی سایه ی التیام بخش پدر را بالای سر فرزندان شهدا حس نکرده باشد و کیست…؟ (ادامه…)

در لانه مور شبنمی طوفان است

محمد عسلی

وقتی دولت دهــم یارانه های نقدی را اعلام کرد، در یکی از یادداشــت های آن روز ضمن مخالفت با آن موارد تبعات ســوء آن را گوشزد کردم و با استدلال هم قلمی کردم که نباید بند ناف ملت را هر چند بــه آب باریکی به یارانه های نقدی وصل نمود، به ویژه آنکه موجب تن آســایی و اســتفاده نامعقول از این یارانه در روســتاها شد و دلبستگی به آن بعضی از سرپرســتان خانوارهای معیل را از تلاش بازداشت. (ادامه…)

مردم چه کسانی هستند؟

اسماعیل عسلی

از جمله پرسش هایی که همواره اذهان دلمشغول به کنش های اجتماعی را قلقلک میدهد، تعریفی است که اینجا و آنجا از مردم ارائه میشود. وقتی تعریف درســتی از مردم داشــته باشیم راحتتر میتوانیــم به تعریف ملت برســیم. گاهی پیش میآید شــخصی مطلبی در روزنامه مینویســد و بــه دنبال آن کســانی خوشــایندی و رضایت خود را نســبت بــه آن مطلب اظهــار میکنند و یا برعکس از نادرســتی آن گلایــه. آیا میتوان چنیــن واکنشهایی را مردمی تلقــی کرد؟ البته در اینگونه موارد میتــوان گفت که طیف هایی از مــردم و منظــور ما از طیــف، طیف فکری و اندیشگانی اســت که چتر فراگیری ندارد. گاهی به دنبال گران شدن نرخ نان یا بنزین زمزمه هایی در کوچه و بازار بر ســر زبانها میافتد و شــاهد  ابراز ناخشنودی کسانی هستیم که مثال در صف نانوایی یا مطب پزشــک و کوچه و بازار هستند. (ادامه…)