سرمقاله
محمد عسلی
انقلاب اسلامی و استکبارستیزی
«به بهانه روز مبارزه ملی با استکبار»
واژه استکبار ریشه قرآنی دارد و از آن بوی قدرتی به مشام می‌رسد که سه رکن آن زر و زور و تزویر است و استفاده از آن ویژه مستکبرین است. خواه شاه و خاقان، خان و خان‌زاده باشند، خواه کارفرما و سرمایه‌دار و خواه ابرقدرتی چون آمریکا.
زیرا برای در قدرت ماندن و با مخالفان مقابله کردن هم زر کاربرد دارد هم زور و هم تزویر.
یکی از ویژگی‌های انقلاب‌های مردمی در جهان این است که با هیچیک از این سه یعنی زر و زور و تزویر به دست نمی‌آید بلکه با قیام مردمی بر علیه زر و زور و تزویر که مانایی قدرت مطلقه استبدادی در گرو آن است به پیروزی می‌رسد.
انقلاب اسلامی ایران نیز از این خصیصه مردمی برخوردار بوده است. یعنی با قیام یکپارچه مردم و رهبری واحد به ثمر رسیده و پیروز شده است؛ لذا یکی از ویژگی‌های پایه‌ای و راهبردی انقلاب اسلامی استکبارستیزی است. بدین معنی که هر قدرتی با بهره‌گیری از پول، نیروی نظامی و تبلیغات اغواکننده ظلم و ستم بر بیچارگان و زحمتکشان روا دارد در گروه مستکبرین است و انقلاب با آن مقابله می‌کند.
مقابله با آمریکا به دلیل اعمال قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و سیاست‌های فریبکارانه در اهداف راهبردی انقلاب اسلامی از همان آغاز گنجانده شده و تاکنون ادامه یافته است. (ادامه…)

یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
و هزاران پرسش دیگر
بیگانه کیست و ما با چه کسانی احساس بیگانگی می‌کنیم؟ چارچوب‌هایی که امروزه بیگانگی را تعریف می‌کنند چه معیارهایی برای اندازه‌گیری در اختیار دارند؟ چگونه یک نفر می‌تواند در عین خویشاوندی بیگانه باشد؟ آیا بیگانگی را باید در دین و مذهب جستجو کرد یا ملیت و جغرافیا یا زبان و فرهنگ و یا سود و زیان؟ ناگفته پیداست که انسان در طول زندگی با مرزهای زیادی مواجه می‌شود و کسانی که آن سوی مرزهای قراردادی و ذهنی‌اش قرار می‌گیرند را بیگانه تلقی می‌کند، بیگانگانی که رفتار مشابهی با آنها ندارد. (ادامه…)