روز جهانی بدون دخانیات کی و کجا؟
۷۰ ســالگی اش را روی تخت سی ســی یو بیمارســتان میگذرانــد، مردی بــا قامتی خمیده که ســختی های بســیاری را متحمل شده بود؛ مشــکل نفس میکشید و ســینه آزرده اش یارای دم و بازدم نداشــت، گرفتگی منفذهــای ریه، تنگــی عروق، عــدم تعــادل زانوها، بی اشتهایی و ناراحتیهای قلبی را در کارنامه هفتاد ساله خود داشت. احســاس کردم مطلبی محرمانــه دارد که میخواهد با من در میان بگذارد، اما در برابر پرســتار بیمارســتان و همراهانــی که بــه ملاقاتش آمده بودنــد جرأت بیان نداشت. (ادامه…)

ناشناخته تر از سیاهچاله ها

از ســال ۱۳۱۴ کــه اولیــن شــرکت بیمــه ایرانــی بــا ســرمایه دو میلیــون تومــان کار خــود را آغــاز ً کــرد تقریبــا ۸۰ ســال میگــذرد و ظــرف ایــن مــدت موضوعــات گوناگونــی فراخــور شــرایط روز، تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفته انــد. ظاهــراً انتظـار مـیرود کـه ظـرف مـدت ۸۰ سـال شـاهد مســئولیت پذیری روزافــزون بیمه گــران و آســایش روحـی و روانـی بیمه گـزاران باشـیم در حالـی کـه اینگونـه نیسـت و بـا کمـال تأسـف بایـد گفـت کـه بیمه گــران بیشــتر از آن کــه بــه دنبــال ارائــه ی خدمتــی متناســب بــا درآمــد خــود باشــند، تــاش میکننــد کــه بــه مــوازات ترغیــب مــردم بــرای روی آوردن بـه انـواع بیمـه، حتی المقـدور کمتریـن خدمات رســانی را داشــته باشــند. (ادامه…)

چرا بنزین گران شد؟

سرپرســت موزعیــن روزنامه امروز زنــگ زد و گفت: موتورســوارانی که روزنامه را توزیــع میکنند، تقاضای افزایش دســتمزد دارند. من به او گفتم در شرایط فعلی افزایش نرخ روزنامه به مصلحت نیســت؛ چون اول سال آن را ۲۵ درصد افزایش دادهایم عدهای معترض شــده تقاضای قطع اشتراک کرده اند. درآمد دیگری هم نداریم. میفرمایید چه کنیم؟ ایشــان با اعتراض و حالت حق به جانبی که از آن سوی خــط هم معلوم بود، گفت: خالصه گفتم؛ فردا روزنامه را توزیع نمیکنیم، چون با بنزین آزاد برایمان نمی صرفد. گفتــم: تفاوت هفتصد تومان به هــزار تومان مگر چقدر است که شما مدعی افزایش دستمزد هستید؟ گفت: بچه هــا میگویند از کارت دیگران هم اســتفاده میکردیم. (ادامه…)