تابستان فصل آشتی با هنر
اسماعیل عسلی
بســیاری از اهل هنــر تئاتر را مادر خیلــی از هنرها میداننــد، ماننــد ورزش دو و میدانــی کــه مــادر ورزش هاســت. کســانی که فعالیت هنری را با تئاتر شــروع میکنند الزاما در همین رشته ادامه نمیدهند زیرا از جملــه ویژگی های ذاتی تئاتر این اســت که بسیاری از درهای بسته را میگشاید و به افراد جرأت انتخــاب کردن میدهد. دکلمه و تمرین ســخنرانی، تمرین صدا، تمرین حرکت، نمایشــنامه خوانی، درک متن، تمرین گفت و گو، آشــنایی بــا هنرمندان بزرگ جهان در جریــان آموزشهای مقدماتی، آشــنایی با ساخت دکور و طراحی و اجرای گریم، آشنایی نسبی با صداگذاری و موسیقی، آشنایی با نورپردازی و حرکات موزون، آشــنایی با طراحی لبــاس و برپایی صحنه و هماهنگی ً هایــی که نهایتا به اجــرای خوب یک اثر نمایشــی می انجامد، ســاخت و طراحی عروســک، صداپیشــگی، بازیگــری و خود آزمایــی در ایفای نقشهای گوناگــون و… همه و همه از جمله اتفاقات خوبی است که در تئاتر میافتد. (ادامه…)

روز جهانی بدون دخانیات کی و کجا؟
۷۰ ســالگی اش را روی تخت سی ســی یو بیمارســتان میگذرانــد، مردی بــا قامتی خمیده که ســختی های بســیاری را متحمل شده بود؛ مشــکل نفس میکشید و ســینه آزرده اش یارای دم و بازدم نداشــت، گرفتگی منفذهــای ریه، تنگــی عروق، عــدم تعــادل زانوها، بی اشتهایی و ناراحتیهای قلبی را در کارنامه هفتاد ساله خود داشت. احســاس کردم مطلبی محرمانــه دارد که میخواهد با من در میان بگذارد، اما در برابر پرســتار بیمارســتان و همراهانــی که بــه ملاقاتش آمده بودنــد جرأت بیان نداشت. (ادامه…)

ناشناخته تر از سیاهچاله ها

از ســال ۱۳۱۴ کــه اولیــن شــرکت بیمــه ایرانــی بــا ســرمایه دو میلیــون تومــان کار خــود را آغــاز ً کــرد تقریبــا ۸۰ ســال میگــذرد و ظــرف ایــن مــدت موضوعــات گوناگونــی فراخــور شــرایط روز، تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفته انــد. ظاهــراً انتظـار مـیرود کـه ظـرف مـدت ۸۰ سـال شـاهد مســئولیت پذیری روزافــزون بیمه گــران و آســایش روحـی و روانـی بیمه گـزاران باشـیم در حالـی کـه اینگونـه نیسـت و بـا کمـال تأسـف بایـد گفـت کـه بیمه گــران بیشــتر از آن کــه بــه دنبــال ارائــه ی خدمتــی متناســب بــا درآمــد خــود باشــند، تــاش میکننــد کــه بــه مــوازات ترغیــب مــردم بــرای روی آوردن بـه انـواع بیمـه، حتی المقـدور کمتریـن خدمات رســانی را داشــته باشــند. (ادامه…)