سرمقاله
محمد عسلی
دولت دوازدهم و اولویت¬های پیش رو
بخش دوم
در شماره قبلی اشاره داشتم به اولویت اقتصادی که ناتمام ماند.
و اما دنباله مطلب:
ترمیم حقوق شاغلین و بازنشستگان به گونه¬ای که پاسخگوی نیازهای خانواده¬ها باشد به نسبت هزینه¬های ناشی از زندگی امروزی که با ۴۰ سال پیش تفاوت فاحش پیدا کرده است.
تقویت بنیه مالی کارگاه¬ها و بخش¬های فرهنگی که قادر نیستند بیش از حداقل حقوق و دستمزد به کارکنان خود پرداخت نمایند.
بازسازی پالایشگاه¬ها و کارخانجات پتروشیمی که در جنگ تحمیلی ۸ ساله صدمه دیده و یا در اثر مرور زمان فرسوده شده¬اند.
صرف هزینه¬ برای تغییر ابزارهایی که محیط زیست را از آلودگی¬ها و گرمای ناشی از سوخت¬های فسیلی رهایی بخشند.
جابه¬جایی بعضی از کارخانجاتی که در ۵۰ سال گذشته در حاشیه و حومه¬های شهرها دائر شده¬اند، اما امروز به علت گستردگی شهرها در مرکز شهر قرار گرفته¬اند مانند روغن نباتی نرگس شیراز، کارخانه سیمان فارس و…
و اما بعد:
اولویت بعدی دولت دوازدهم، اولویت فرهنگی است.
فرهنگ به معنای رفتار برتر یک مقوله فراموش شده است. زیرا فرهنگ¬سازی با فعالیت-های شعارمنشانه و انگ بستن به هنرمندان و منزوی کردن نویسندگان و محققان باهوش عملی نمی¬شود.
کسانی که متولی فرهنگ می¬شوند می¬باید اندیشه، رفتار و گفتارشان فرهنگی باشد. (ادامه…)