یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
و هزاران پرسش دیگر
بیگانه کیست و ما با چه کسانی احساس بیگانگی می‌کنیم؟ چارچوب‌هایی که امروزه بیگانگی را تعریف می‌کنند چه معیارهایی برای اندازه‌گیری در اختیار دارند؟ چگونه یک نفر می‌تواند در عین خویشاوندی بیگانه باشد؟ آیا بیگانگی را باید در دین و مذهب جستجو کرد یا ملیت و جغرافیا یا زبان و فرهنگ و یا سود و زیان؟ ناگفته پیداست که انسان در طول زندگی با مرزهای زیادی مواجه می‌شود و کسانی که آن سوی مرزهای قراردادی و ذهنی‌اش قرار می‌گیرند را بیگانه تلقی می‌کند، بیگانگانی که رفتار مشابهی با آنها ندارد. (ادامه…)