یادداشت
محمد عسلی
چالش‌های پیش روی فارس
ذهنیتی که از فارس بین دولتمردان گذشته و حال وجود داشته و دارد با واقعیت‌‌ها فاصله دارد. اگر این ذهنیت را بدین نحو بیان کنیم که فارس سرزمین تمدن‌های کهن، دارای میراث‌های گرانسنگ گردشگرپسند متنوع، سرزمین شعر و ادب، هنر، فلسفه، عرفان و کلام است و قابلیت‌های بالقوه و بالفعل کشاورزی، صنعت و خدمات را در نقاط مختلف خود دارد و به دلیل مهاجرپذیری از یک سو و از دیگر سوی کوچ کارگران آن به کشورهای منطقه خلیج فارس پتانسیل‌های جذب سرمایه‌های سرگردان را دارد سخنی به گزاف نگفته‌ایم. اما امروز آنچه پیدا و آشکار است این است که هیچیک از ذهنیت‌های بیان شده اگر حقیقت داشته باشند واقعیت ندارند. (ادامه…)