عذرخواهی یا انتقاد

اسماعیل عسلی

رؤسای جمهور در ایران صرف نظر از این که چند درصد از کل آرای مأخوذه را به خود اختصاص داده باشند ناگزیر از تشکیل کابینه ی ائتلافی بوده و هستند، زیرا مؤلفههای تأثیرگذار بر ترکیب کابینه سر در آبشخورهای گوناگون دارند و از همه ی اینها گذشته مرزهای موجود بین احزاب و گروهها و به زبان خودمانی فرقه های سیاسی به اندازه ای شکننده است که ییلاق و قشلاقها در هر فصلی صورت میگیرد و تشکلها از آنچنان مانیفست غیرقابل انعطافی برخوردار نیستند که قدرت عدول از چارچوبهای پا در هوا را نداشته باشند. (ادامه…)