سرمقاله
محمد عسلی
انقلاب اسلامی و استکبارستیزی
«به بهانه روز مبارزه ملی با استکبار»
واژه استکبار ریشه قرآنی دارد و از آن بوی قدرتی به مشام می‌رسد که سه رکن آن زر و زور و تزویر است و استفاده از آن ویژه مستکبرین است. خواه شاه و خاقان، خان و خان‌زاده باشند، خواه کارفرما و سرمایه‌دار و خواه ابرقدرتی چون آمریکا.
زیرا برای در قدرت ماندن و با مخالفان مقابله کردن هم زر کاربرد دارد هم زور و هم تزویر.
یکی از ویژگی‌های انقلاب‌های مردمی در جهان این است که با هیچیک از این سه یعنی زر و زور و تزویر به دست نمی‌آید بلکه با قیام مردمی بر علیه زر و زور و تزویر که مانایی قدرت مطلقه استبدادی در گرو آن است به پیروزی می‌رسد.
انقلاب اسلامی ایران نیز از این خصیصه مردمی برخوردار بوده است. یعنی با قیام یکپارچه مردم و رهبری واحد به ثمر رسیده و پیروز شده است؛ لذا یکی از ویژگی‌های پایه‌ای و راهبردی انقلاب اسلامی استکبارستیزی است. بدین معنی که هر قدرتی با بهره‌گیری از پول، نیروی نظامی و تبلیغات اغواکننده ظلم و ستم بر بیچارگان و زحمتکشان روا دارد در گروه مستکبرین است و انقلاب با آن مقابله می‌کند.
مقابله با آمریکا به دلیل اعمال قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و سیاست‌های فریبکارانه در اهداف راهبردی انقلاب اسلامی از همان آغاز گنجانده شده و تاکنون ادامه یافته است. (ادامه…)