یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
در جستجوی نشانه‌های همدلی
همدلی همان احساس هم سرنوشتی است که در تعریف ملت کاربرد اساسی دارد. از جمله نشانه‌های احساس هم‌سرنوشتی که قاعدتاً باید بین یکایک افراد یک ملت وجود داشته باشد، همگرایی در راستای منافع ملی است، بدین معنا که مردم در اموری که سود و نتایج مثبت آن نصیب همگان می‌شود، مشارکت می‌کنند و برعکس از تبانی و همدستی (ادامه…)