سرمقاله
محمد عسلی
آسیب‌های ناشی از مفاسد اقتصادی
اقتصاد از ریشه لغت قصد است که به باب افتعال رفته و به معنای اراده کردن است. اما در اصطلاح همان معیشت است. و به تعبیر ساده‌تر راه و رسم کسب معاش و به تعبیر عملی آن:
اقتصاد یا ترازمان به یک نظام اقتصادی در یک یا چند منطقه جغرافیایی یا سیاسی خاص اطلاق می‌شود و دربرگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می‌باشد.
و به تعبیری دیگر: اقتصاد برایند کلیه فرایندهایی است که فرهنگ، ارزش‌ها، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و سیستم‌های قانونی و همین طور جغرافیا و مواهب طبیعی را دربرمی‌گیرد.
و اما بعد:
فساد می‌تواند نخست از برنامه‌ریزی‌های غیرعالمانه و بدون توجه به معیارهای علمی در همه چیز نفوذ کند و در اقتصاد هم.
برنامه‌ریزی اقتصادی ملهم از برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و غیره است و نمی‌تواند بدون آنکه منابع و موانع آن در نظر گرفته شود نتیجه‌بخش باشد.
فساد از آنجا آغاز می‌شود که قوای سه‌گانه مملکتی در کار و وظایف یکدیگر دخالت کنند. (ادامه…)