سرمقاله
محمد عسلی
اقتصاد زندگی ماشینی و گریز از ارزش¬ها
اقتصاد و سیاست دو روی یک سکه¬اند یعنی وقتی اقتصاد شکوفا و تعادل بین تولید و مصرف برقرار باشد سیاست موفقی اعمال شده و برعکس اگر شرایط و وضعیت اقتصادی نامطلوب است در اعمال سیاست و خط مشی مناسب ناموفق بوده و به خطا رفته¬ایم هر چند ضرایب فشارهای خارجی و حرکات ایذایی برای توجیه مسأله مدام به رخ کشیده شود.
به عنوان مثال تحریم و تهدید و تلاش در جهت به انزوا کشیدن ایران یک مسأله ایذایی است اما گریز از این مخاطرات خود سیاستی معقول است که نیاز به تدبیر و کسب اطلاعات اقتصادی دارد.
سعدی شاعر حکیم و سخنسرای ایران در باب اقتصاد و سیاست اقتصادی به زبان ادب و تدبیر در این باب اشاراتی دارد که ذکر بخشی از نکات آن در این موضوع بی¬ فایده نیست.
«پارسازاده¬ای را نعمت بیکران از ترکه عمان به دست افتاد، فسق و فجور آغاز کرد و مبذری پیشه گرفت. فی¬الجمله نماند از معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. باری به نصیحتش گفتم: ای فرزند دخل آب روان است و عیش آسیای گردان. یعنی خرج فراوان کردن مسلم کسی را باشد که دخل معین دارد.
چو دخلت نیست خرج آهسته¬تر کن
که می¬خوانند ملاحان سرودی
اگر باران به کوهستان نبارد
به سالی دجله گردد خشک رودی…» (ادامه…)