سرمقاله
محمد عسلی
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد…
در تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران بسیاری اما و اگرهای بی¬پاسخ هست که تجربه¬اندوزی و درس از آنها در علم سیاست و اقتصاد و حتی فرهنگ و ادبیات می¬تواند شرایط را تغییر دهد و مسیر تاریخ ایرانیان را به نحو مطلوب¬تری پیش برد که مهم¬ترین آنها را می¬توان به شرح زیر خلاصه کرد.
یکم پیشگیری از جنگ¬های خانمانسوز که خسارت¬های جانی، مالی و حیثیتی به بار آورده¬اند و حتی در شرایطی که فتوحاتی بزرگ هم به همراه داشته¬اند با خسارات هنگفتی هم همراه بوده¬اند.
مانند جنگ خشایارشاه با سپاه آتن، جنگ جلال¬الدین خوارزمشاه با چنگیز، جنگ شاه اسماعیل صفوی با سلطان سلیم پادشاه عثمانی، جنگ فتحعلی¬شاه قاجار با روس¬ها و نهایتاً جنگ نادرشاه افشار با محمدشاه گورکانی پادشاه هند که هر یک از این جنگ¬ها در اثر بی-تدبیری شاهان و یا سران سپاه و والیان به علت دشمنی و عدم تشخیص موقعیت¬های زمانی مهم موجب خسارات بسیار و جدا شدن قسمت¬هایی از خاک وطن عزیز ما شده است.
و اما بعد: (ادامه…)