سرمقاله
محمد عسلی
سخنی چند با امام جمعه جدید شیراز
اول سلام
و بعد از آن: فارس را از آن رو ایران دوم نامیده‌اند که اقلیمی است وسیع با ویژگی‌های کم‌نظیر و مردمانی هنرور. هنردوست و دارای سوابق کهن تمدن پارسی و اسلامی.
مردمانی که به لحاظ قومیتی، عشایری، مذهبی و دینی بسیار متنوعند و به لحاظ پراکندگی جمعیت در مناطق آب و هوایی متفاوتند و منحصر به فرد.
این کلیت متنازل و تراکیب متزاید که تمامی آثار برجسته دوران‌های مختلف تاریخی را در خود جای داده قبل از آنکه روح اقتصادی بر آن حاکم باشد از یک آبشخور فرهنگی و تمدنی والا و جوشنده‌ای برخوردار است که نه فقط فلاسفه، دانشمندان، نویسندگان و شاعران پرافتخاری را در دامان خود پرورش داده بلکه روحانیون مبارز، فهیم، صادق و مجاهدی را نیز در ازمنه مختلف به ویژه در دوران معاصر به ایرانیان و جهانیان شناسانده که نامشان در تاریخ مبارزات دینی و سیاسی ثبت است.
با این وصف در تضادی آشکار روح بالنده فارس در چم و خم معضل بیکاری، اعتیاد و بالا بودن نرخ طلاق نسبت به ازدواج در عذاب است.
که این نیز خود از نوعی آسیب‌پذیری به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فرهنگی خبر می‌دهد که نیاز به توجه، تتبع و پژوهش و رسیدگی کارشناسانه برای رفع معضلات اجتماعی آن دارد.
و اما بعد؛ (ادامه…)