سرمقاله
اسماعیل عسلی

بیانیه  ای که شلیک شد

واکنش ایران به حملات تروریستی داعش در چارچوب دکترین دفاعی کشور نشان دهنده  ی آستانه  ی تحمل ایران و نقطه عطفی برای ترسیم خطوط قرمزی بود که مسئولین و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبور از آن را برای متجاسرین به امنیت کشور برنمی تابند‏.‏ هر چند در حد گمانه زنی دشمنان خارجی‏،‏ چنین پاسخی می توانست به دستگیری های پراکنده  گروه های تروریستی و افزودن لایه ای به لایه های دفاعی در مرزها محدود گردد اما انتخاب موشک های میان برد‏،‏ هدف گیری در خارج از مرزهای ایران‏،‏ نقطه زنی مبتنی بر اطلاعات دقیق از تجمع نیروهای داعشی و استقرار امکانات لجستیکی آنها‏،‏ حامل پیام هایی بود که برای کشورهایی نظیر عربستان‏،‏ امارات متحده  ی عربی و حتی اعضای اتئلاف ضد  یمن و فراتر از آن برخی کشورهای غربی می توانست معنادار باشد‏.‏

اگرچه ترور فی نفسه ریشه در ضعف و عدم برخورداری طرف مقابل از توان رودررویی گسترده دارد‏،‏ اما تجربه ثابت کرده است که چشم پوشی از حرکات ایذایی هر چند کم اهمیت به تجرّی بیش از پیش دشمن می انجامد و موجی که  یک پاسخ کوبنده آن هم در فاصله  ی زمانی اندک ایجاد می کند تأثیری دو سویه در داخل و خارج از کشور دارد‏.‏ تأثیر داخلی آن به افزایش اعتماد ملی و آرامش روانی مردم می انجامد و تأثیر خارجی آن به اندازه ای است که مفاد آن را تنها در  یک بیانیه می توان گنجانید‏.‏
مخاطب موشک های ششگانه تنها گروه در حال موت داعش نبوده و نیستند بلکه کسانی که از این گروه حمایت مالی‏،‏ لجستیکی و فکری می کنند و در هدف گذاری ها به  یاری آنها می شتابند و اطلاعات کلی و جزیی حوزه  ی تعیین شده برای عملیات را در اختیار آنها قرار می دهند نیز در ردیف کسانی هستند که این پیام ها را دریافت می کنند‏.‏ (ادامه…)