غلام یا پیرو

اسماعیل عسلی

گاهی اوقات انسان درمیماند که از چه واژه هایی برای ابراز ارادت خود نسبت به یک انسان والا بهره بگیرد، چرا که از جهات گوناگون خود را مدیون او میداند. در اینگونه موارد ممکن است فرد دچار لغزش زبانی شود و به اندازهای در اظهار کوچکی، شیفتگی به خرج دهد که محبوب آزاده و نوع دوست خود را نیز آزرده خاطر کند. (ادامه…)