سرمقاله
محمد عسلی
فرار به جلو ترامپ در بی¬ثبات کردن کشورهای نفت¬خیز خاورمیانه و…
مروری تاریخی از وقایع بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون حکایت از این دارد که آمریکا پس از شکست ژاپن با حملات اتمی سه هدف عمده را در کشورهای مسلمان¬نشین به ویژه کشورهای نفت¬خیز حوزه خلیج فارس دنبال کرده است.
هدف اول نفوذ سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی به نام حمایت و آبادسازی کشورهای تجزیه شده و یا صدمه دیده از جنگ جهانی که یا با کودتای نظامی به صورت غیرمستقیم و حمایتی توسط دست نشاندگان انجام شده مانند کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ بر علیه دولت مردمی مرحوم محمد مصدق که اخیراً سازمان سیا اسناد سری آن را پس از گذشت ۶۴ سال منتشر نموده است و نتیجه آن نفوذ استعماری و استثماری ۲۵ ساله آمریکا و انگلیس در ایران دوره شاهی محمدرضا پهلوی بوده است.
هدف دوم مخالفت با هر نوع حکومت دموکراتیک و مردم¬سالار اعم از دینی و غیردینی آن در کشورهای منطقه است که نهایتاً حکومت¬های مردمی با پشتوانه ملت¬ها بر سر کار نمانند و نیاز به حمایت و وابستگی به کشورهای قدرتمند خارجی داشته باشند.
کودتاهایی که در طول مدت ۷۱ ساله اخیر در کشورهای ترکیه، عراق، یمن، عربستان، سوریه، لیبی، پاکستان و افغانستان روی داده به نوعی مستقیم و غیرمستقیم با حمایت و تحریک¬ آمریکا، انگلیس و یا روسیه بوده است.
و اخیراً نیز حمایت آمریکایی¬ها از کودتای عقیم نظامی ترکیه و یا کودتای نوژه در ایران حکایت از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا دارد که از رهبر کودتاچیان حمایت می¬کند هر چند آمریکا ترکیه را یکی از اعضای ناتو می¬داند.
و اما هدف سوم، مدیریت افکار عمومی از طریق جنگ رسانه¬ای است که با پیشرفت¬های سی ساله اخیر در ساخت تجهیزات ارتباطی الکترونیک و نقش ماهواره¬ها در پیام¬رسانی و جاسوسی به وسیله پیشرفته¬ترین ابزارهای استراق سمع فعلی اجرایی شده و حتی این دستگاه¬ها در استراتژیک¬ترین نقاط تصمیم¬گیری کشورهای اروپایی هم نصب شده¬اند که آنها از این تجهیزات بی¬اطلاع بوده و یا به روی خود نیاورده¬اند.
و اما بعد: (ادامه…)