سرمقاله
محمد عسلی
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد فارس و مشکلات پیش رو
امروز با تأخیر قابل توجهی مراسم معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار می¬شود.
آقای صابر سهرابی که در معاونت مطبوعاتی اداره کل چند سالی دارای تجربه کاری است و از کم و کیف مطبوعات فارس مطلع است و در نیمه سال ۱۳۹۶ هم که به عنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری برگزیده شد و دستی هم بر آتش از شرایط و وضعیت کنونی ارتباطات کمی و کیفی استانداری فارس دارد.
با این وصف مدیرکل جدید در شرایطی بر کرسی مدیریت ارشاد فارس تکیه می¬زند که مطبوعات فارس و به ویژه روزنامه¬ها با مشکلات عدیده مالی مواجه¬اند و خیز گرانی کاغذ و سایر ملزومات چاپ نشریات و کتاب فعالیت¬های روزنامه¬نگاری و فرهنگی را تحت¬الشعاع قرار داده و روزنامه¬ها به کاهش صفحات، تیراژ و تعدیل کارکنان روی آورده¬اند.
و اما بعد:
خانه مطبوعات فارس هم چندان فعالیتی ندارد و تاکنون به جز تشکیل چند جلسه برای تقسیم کار و انتخاب هیأت مدیره نتوانسته کاری انجام دهد.
بسیج رسانه فارس هم بعد از تلاش¬هایی چند با مدیریت جدید اخیراً توانسته ترکیب اندیشه¬ورزان بسیج رسانه را در فارس انتخاب و در انتظار بماند تا احکام آنها صادر شود و برنامه¬های خود را شروع کند. (ادامه…)