یادداشت
محمد عسلی
بصیرت و زمانه ما
اگر پیامبران، رهبران، کاشفان، مخترعان، نویسندگان، هنرمندان و حتی سرداران نامی تاریخ امروز سر از خاک برآورند و دوباره زنده شوند و به آوردگاه زندگی بازگردند به نسبت دوری و فاصله‌ای که با روند زندگی امروزمان گرفته‌اند از انجام بسیاری از امور عاجز و ناتوان خواهند بود مگر آنکه از اعجاز و علم روز الهی برخوردار شوند.
پیچیدگی رفتارها و اندیشه‌ها در سیاست و اقتصاد، تقاضاهای فرهنگی و ضد فرهنگی، تعارضات و تضادهای رفتاری، حیله‌ها و ترفندهای نو به نو، جرایم بسیار ظریف و ماهرانه و بسیاری از وقایع و رفتارها، آدم را به مطالعه و اعمال هوشمندانه‌ای ملزم می‌کند، که گاه می‌باید از زندگی طبیعی چشم پوشید و همانند ماشین روح و روان را به یک سیستم منظم و خودکار سپرد، این مشکل زندگی زمانی بیش و بیشتر می‌شود که بخواهی رهبری و مدیریت کشور و ملتی را عهده‌دار شوی و در مقابل آحاد مردم پاسخگوی تصمیمات و اعمال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نظامی خود و منسوبین هم باشی. (ادامه…)