سوگنامه ای برای شهدای غواص

محمد عسلی

ای نسل پیشتاز که آزرم و غرورتان را آبهای خروشان اروند تاب نیاورد و دشمن تمامی باورش را در ترازوی خیانت گذاشت تا به بهای پذیرش وابستگی اش کشتار بیرحمانه شما را رقم زند. بدانید که گر چه کربلای ۴ در نیمه راه بدان مقام نرسید، اما اینک تمامی کربلاها در دستهای شماست و میراث شماست که توانسته دشمنان جدید از جنس فریب و نیرنگ را در مرزهای دور و دورتر زمینگیر کند. (ادامه…)