این همه فاصله چرا؟!

اسماعیل عسلی

مسجد در فرهنگ اسلامی جایگاهی ویژه دارد به طوری که این ویژگی را در ظاهر و باطن آن میتوان دید. احداث مسجد در قلب شهرها و محله ها به منزله تأکید بر محوریت و جنبه ی کانونی آن بود و به همین دلیل هر مسجدی چندین ورودی داشت که از شمال و جنوب و شرق و غرب به آن وارد میشدند. قابل رؤیت بودن مناره ها از فاصله ی دور حتی مسافران و غریبه ها را نیز به سوی خود میخواند. اولین چیزی که با نزدیک شدن به مسجد قابل لمس و فهم بود حریمی بود که نشان میداد به مسجد نزدیک شده اید. (ادامه…)