یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
ظرفیت‌های رها شده
دستیابی به ادبیات و زبان روز یکی از دغدغه‌های ادیبان و سخنوران است و از جمله عوامل ایجاد و آفرینش سبک محسوب می‌شود. بی‌تردید بدون دستیابی به چنین زبانی ایجاد ارتباط با نسلی که از فرصت چندین دهه‌ای برای انتقال فرهنگ برخوردار است امکان‌پذیر نیست. اغلب سخنوران صاحب تریبون در حال حاضر با چالش همسویی یا عدم همسویی با زبان معیار مواجه هستند. (ادامه…)