سرمقاله محمد عسلی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
آسیب شناسی دروغ و ریاکاری

روز شنبه گذشته موضوع سرمقاله روزنامه عصرمردم با عنوان «از خود بیگانگی دینی» قلمی    شد یکی از خوانندگان فرهیخته طی پیامی    درخواست کرد که بنویسیم چرا دروغ و ریاکاری رواج پیدا کرده.
براساس مطالعات روانشناسانه و دیدگاه های روانشناسی کیفری و نیز روند تاریخی تحولات و تغییرات سیاسی و اقتصادی می توان مواردی از این دست را که علت دروغ و ریاکاری است عنوان نمود.
یکم: روش های آموزش در خانه و مدرسه که هر چند مربیان در آموزش های دینی و تربیتی دروغ و ریاکاری را برای دانش آموزان زشت، گناه و بدفرجام جلوه می دهند اما به هر دلیل بعضی از گفته ها و رفتارهای دروغین معلمان، مربیان و اولیاء دانش آموزان بیشتر از نصایح و آموزش های دینی در عمل تأثیر منفی می گذارند و از همان آغاز در آموزش و اعمال روش های تربیتی، دانش آموزان را دچار تضاد می کنند و این سیر تربیتی مستقیم و غیر مستقیم در کوچه و بازار و مدرسه و دانشگاه استمرار می یابد تا بدانجا که دانش آموختگان ما در مشاغل مختلف علمی    و تجربی و فنی و حتی خدماتی و کارگاهی دروغ را وسیله رهایی از پرسش و پاسخ هایی می دانند که در واقع پاسخی به دروغ های شنیده و ناشنیده شان است. (ادامه…)