سرمقاله
اسماعیل عسلی
سلام بر یلدا
آیین های ملی به دلیل چتر گسترده ای که دارند با استقبال طیف های گوناگون اجتماعی مواجه می شوند ضمن این که با سنت هایی همراه هستند که با محوریت استحکام خانواده و تقویت مناسبت های اجتماعی نزدیکی آحاد مردم به یکدیگر را هدف می گیرند و در حاشیه ی چنین مناسبت هایی حراست از ارزش های بومی و فرهنگی و تقویت زبان و ادبیات تعلیمی مد نظر قرار می¬گیرد‏.‏ از جمله ویژگی های آیین هایی نظیر نوروز و شب یلدا مبنا قرار گرفتن سال خورشیدی و تغییرات فصلی و آب و هوایی است و از آنجایی که بزرگداشت چنین آیین هایی بیانگر پیوند عمیق این مناسبت ها با اصلی ترین دلمشغولی ایرانیان یعنی کشاورزی و دامپروری است‏،‏ هم روستائیان که تولید کننده و فعال در این عرصه به حساب می آیند و هم شهرنشینان که از محصول تلاش کشاورزان و دامپروران بهره می برند به استقبال چنین مناسبت هایی می روند‏.‏
با دقت در نحوه برگزاری آیین های ملی در می یابیم که حراست از کانون خانواده با محوریت ارج گزاری به بزرگترها و حرف شنوی از آنها زمینه ساز انتقال فرهنگ و داشته های معنوی و پاسداشت ارزش هایی است که به استحکام خانواده می انجامد که البته در شرایط کنونی با شکل گیری خانواده های هسته ای که در مواردی منجر به انتقال پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به خانه ی سالمندان و به حاشیه رفتن برخی از سنت ها گردیده به نظر می رسد که شب یلدا دیگر آن حال و هوای قدیمی خود را از دست داده و برگزاری آیین های مرسوم در چنین شبی با تمامی جزئیات و زیبایی هایش تنها در برخی از خانواده ها رواج دارد‏.‏ هر چند رسانه ی ملی تلاش می کند با هدف تأثیرگذاری هدفمند بر مخاطبان خود ضمن بهره گیری از مجریان توانمند سهم قابل اعتنایی در جلوگیری از بایگانی شدن چنین آیین هایی داشته باشد‏.‏ (ادامه…)