سرمقاله محمد عسلی ۱ مهر ۱۴۰۰
گیر کار کجاست؟

ساماندهی اقتصادی که همان سیستم اقتصادی است تابع قوانین، دستورالعمل ها و شرایطی است. اگر سیستم همانند یک ماشین سالم منظم کار کند و از تغذیه مطلوبی بهره مند باشد برون داد آن هم سالم است. هر سیستمی نیاز به نظارت دقیق دارد تا اگر در آن نقص یا خرابی مشاهده شود به اصلاح آن بپردازند.
سیستم اقتصادی کشور یا خوب کار نمی کند، یا نقص دارد و یا به نوعی و نحوی دستکاری شده که برون داد آن قابل قبول نیست.
این سیستم هم خوب تغذیه نمی شود و هم نظارت کارشناسانه و فنی بر آن نیست و نیز شرایط و تغییرات موجب شده تابع سیاست های باز و بسته ای باشد که نتیجه آن ناکارآمدی است.
کسانی که به علت معذورات اقتصادی بدون اطلاعات علمی و فنی سیستم اقتصادی کشور را دستکاری می کنند و بر این تصورند که یک شبه می توان در آن تغییراتی ایجاد کرد که بازده آن مطلوب طبع مردم و دولت باشد اشتباه می کنند. زیرا اقتصاد را می توان یک شبه خراب کرد اما نمی توان ده ساله آن را آباد نمود. (ادامه…)