یادداشت “اسماعیل عسلی ” ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
تلنگر

دانستن برخی چیزها روی جابجایی اولویت ها ، تغییر نگاه و گشوده شدن راه های جدید پیش رویمان تاثیر بی چون و چرایی خواهد داشت . گاهی که در چنبره ی مشکلات روزمره دست و پا می زنی و به گوشه ای می خزی ، اگر دیوان حافظ در دسترس باشد آن را می گشایی و با غزلی یا بیتی مواجه می شوی که بار سنگین غم را از روی دوش دلت برمی دارد . بیتی که به ناپایداری غمها و شادی ها اشاره می کند . با خود می اندیشی که اگر قدرت ، همه ی آن چیزی است که تو به دنبال آن هستی چرا صاحبان قدرت از آرامشی که پیش از دستیابی به قدرت به دنبال آن بودند ، برخوردار نیستند . اگر ثروت و دارایی همان چیزی است که عمر خود را برای آن هزینه می کنی چرا برخی از ثروتمندان در زندگی به پوچی رسیده و دچار افسردگی شده اند . (ادامه…)