سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
میراث کرونا

آن گونه که افراد آگاه و متخصص و پزشکان می گویند بالاخره با انجام واکسیناسیون فراگیر و مهار اپیدمی ، کرونا دیر یا زود مانند بیماری فلج اطفال و سرخک و کزاز رخت برمی بندد و زندگی در سراسر جهان به وضعیت عادی خود برخواهد گشت . به هر حال کرونا میلیون ها نفر را مبتلا کرد و عده ی زیادی را هم با خود برد . بخشی از قربانیان کرونا خصوصا در آغاز این اپیدمی راهی جز مرگ نداشتند و ابزار تجربه اندوزی پژوهشگران شدند و بخشی دیگر می توانستند همچنان به زندگی ادامه دهند. از آن عده که می توانستند به زندگی ادامه دهند عده ای قربانی بی توجهی به پروتکل ها شدند و عده ای دیگر قربانی بی تدبیری ها در اینجا و آنجای جهان که صد البته داوری پیرامون چگونگی عملکرد گردانندگان کشورها در سراسر جهان به تاریخ واگذار می شود و در حوصله این یادداشت نیست (ادامه…)