پیامدهای شرایط ویژه

اسماعیل عسلی

ریشه یابی بخش قابل توجهی از چالشهای اجتماعی که تصویری متفاوت نسبت به گذشته از جامعه ایرانی ارائه میدهد ما را به این نتیجه سوق میدهد که قرار گرفتن کشور در شرایط ویژه عده ای را ناگزیر به واکنشهایی در قالب رفتارهای غیرمتعارف میکند و چه بسا از این رهگذر خسارتی به دیگران وارد کنند و یا خسارتی ببینند. محور تمامی این خسارتها سوء استفاده از شرایط موجود است. (ادامه…)