سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۱ آذر ۱۳۹۹
فردای دشمن انگاری

دشمن در عرف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی واژه ای است با معانی و مصادیق گوناگون . شما وقتی می گویید فلان همسایه ویا قوم و خویش با من دشمن است یعنی چشم دیدن مرا ندارد و خواهان پیشرفت و موفقیت من نیست . چنین دشمنی هایی بوی خون نمی دهد و نهایتا به چشم و هم چشمی هایی ختم می شود که انگیزه ی تلاش بیشتر و موفقیت روزافزون است و چه بسا کسی شب و روز برای پیشرفت و موفقیت تلاش کند تا چنین دشمنانی را به خشم بیاورد و عصبانی کند و فاصله ی خود را آنچنان زیاد کند که اظهار دوستی های مصلحت آمیز و تملق و چاپلوسی از سوی افراد حسود ، جای اظهار دشمنی و کنایه های زهرآگین را بگیرد ! (ادامه…)