سرمقاله
اسماعیل عسلی
آزموده را نیازماییم
وقتی مشاهده می کنیم همان نقدهایی که زمانی تکنوکرات ها، خواص و روشنفکران جامعه به راهبردها و ساز و کارهای اداره کشور داشتند اکنون بر زبان مردم کوچه و بازار و حتی متشرعین جاری است باید بپذیریم که شرایط به کلی تغییر کرده و باید در خصوص نحوه ی متقاعدسازی افکار عمومی تجدید نظرهایی صورت گیرد. زمانی بود که با اقلیت توصیف کردن منتقدان راه تخطئه و به حاشیه راندن آنها تحت عناوین دم دستی باز بود و به راحتی می شد این گروه را از میدان به در کرد و حتی برخی کاستی ها را نیز به گردن کارشکنی های ناشی از عملکرد آنها انداخت اما در شرایط کنونی عوامل زیادی روی کم و کیف مطالبه گری مردم تأثیر گذاشته است. اول بازتاب اخبار مربوط به تخلفات مالی به موازات رکود و تورم حاکم بر بازار، دوم عملکرد بانک ها، سوم افزایش توان مقایسه ی شرایط ایران با سایر کشورها به مدد فضای مجازی توسط مردم، چهارم پرده دری ها و افشاگری جناح های سیاسی علیه یکدیگر و چهارم شرایط انفجاری منطقه.
ظرف چند دهه ی گذشته دو جناح اصلی بازیگر در عرصه ی قدرت هرگز در قامت یک منتقد تمام عیار و تأثیرگذار ظاهر نشدند به طوری که یکی با کوبیدن بر طبل رفاه اقتصادی و ارزش ها و دیگری با کوک کردن ساز اصلاحات فرهنگی و پر رنگ جلوه دادن لزوم توجه به حقوق شهروندی تلاش کردند به موازات حفظ موازنه و یارگیری از طیف های گوناگون با چانه زنی های معمول به منظور بهره گیری از فرصت ها به ایفای نقش در راستای نزدیکی به اهداف خود بپردازند. بالطبع اکنون که نه بوی بهبود از وضعیت اقتصادی به مشام می رسد و نه از اصلاح مناسبات اجتماعی و فرهنگی خبری هست شاهد رنگ باختن تدریجی فعالیت جناح های چپ و راست بر سمت و سوی روند امور هستیم. (ادامه…)