سرمقاله محمد عسلی ۱ مهر ۱۳۹۹
آسیب شناسی آموزش و پرورش ایران

دکارت، فیلسوف بزرگ فرانسه در قسمت ششم از گفتار خود، از علمی که در عمل به کار برده می شود و برای حیات مفید است ستایش کرده می گوید: «به جای فلسفه نظری که در مدرسه ها می آموزند می توان یک فلسفه عملی قرار داد که قوت و تأثیرات آتش و آب و هوا و ستارگان و افلاک و همه اجسام دیگر را که بر ما احاطه دارند معلوم کند به همان خوبی و روشنی که امروز فنون مختلف در باب حرف و صنایع بر ما معلوم است و بنابراین بتوان همچنان معلومات مزبور را برای فوائدی که در خور آن باشد به کار بریم و طبیعت را تملیک کنیم و فرمانبردار سازیم و این نه تنها برای اختراع صنایع و خیل بی شمار مطلوب است که ما را از ثمرات زمین و تمام وسائل آسایش که در آن موجود است بدون زحمت، برخوردار می سازد بلکه به ویژه برای حفظ تندرستی که اولین نعمت و پایه سایر نعمت های دنیوی است کاربرد دارد…»
فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی با الهام از چنین افکار فیلسوفانه ای توانسته اند در صنعت، خدمات و کشاورزی مکانیزه به کشورهای پیشرفته تبدیل شوند. اهمیت آموزش و پرورش با هدف گذاری منطقی و عالمانه براساس قابلیت های هر کشور برای دولت و مردم قابل تفهیم است. (ادامه…)