نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
اظهارات نسنجیده و خودسرانه شخصی غیر مسئول در شبکه افق صدا و سیما غیر از این که به ملتهب شدن فضاهای فرهنگی ، دانشگاهی و افکار عمومی بیانجامد چه نتیجه ای در بر دارد ؟ اگر سخن بر سر گفتمان سازی است و صدا و سیما به دنبال ایجاد فضایی جهت تضارب آراست چرا فردی را روبروی چنین شخصی نمی نشانند تا پاسخ او را بدهد ؟ آیا این شخص طیف و گروهی خاص را نمایندگی می کند و سخنگوی جناح خاصی است ؟ چنین حرفی که هر کس با ما نیست سهمی از کشور ندارد و باید خود را غیر ایرانی تلقی کرده و بگذارد برود از چه منطقی پیروی می کند ؟ این که بگوییم برنامه زنده بوده و امکان حذف آن وجود نداشته نیز مقبولیت ندارد چرا که حتی برنامه های زنده نیز با تاخیر چند ثانیه ای پخش می شود . عذرخواهی نیز مشکلی را حل نمی کند چرا که تاثیر چنین سخنانی را نمی توان با عذر خواهی برطرف کرد . گاهی برخی اتفاقات افرادی را که درک واقع بینانه ای از دیدگاه عمومی ندارند متوهم می کند و دست و پای خودشان را گم می کنند و هذیان گویی را در پیش می گیرند. این مملکت متعلق به همه ی مردم است با هر اندیشه و مرام و مذهب و قومیت و زبان و فرهنگ و هیچکس به هیچ بهانه ای سهمی بیشتر از دیگران ندارد ! در شرایطی که کشور باید از باریکترین گذرگاه تاریخی عبور کند طرح چنین موضوعات سخیفی خشم برانگیزاننده است و حکم آب به آسیاب دشمن ریختن را دارد ! این خانم نه فیلسوف است که بتوان اظهار نظرش را حاصل پژوهش های چند ده ساله در حوزه های گوناگون دانست و منتظر ماند تا فیلسوفی دیگر پاسخش را بدهد ! نه کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی است که بتوان برای حرف های او مبنایی منطقی و زیربنایی قائل شد . او تنها یک نفر است و حق ندارد در رسانه ای که هزینه ی اداره ی آن را هشتاد میلیون نفر می پردازند به همان ۸۰ میلیون نفر توهین کند . اول این که این شخص مخاطب خود را مشخص نمی کند ! اگر مخاطب ایشان منتقدان هستند که این روزها همه منتقدند . مجلس منتقد شورای نگهبان است و شورای نگهبان منتقد مجلس و مردم نیز از شرایط عمومی کشور انتقاد دارند .باید به امثال این خانم گفت اگر مطالبه و انتقاد نبود هنوزا هنوز زنان حق شرکت در مسابقات ورزشی را نداشتند و اجرای موسیقی هم با هزاران اما و اگر مواجه بود و شاهد تغییرات زیادی در بحث حقوق شهروندی نبودیم . همین انتقادات و مطالبات بود که منجر به اعطای بخشی از حقوق مردم شد . (ادامه…)