سرمقاله
محمد عسلی
رابطه بصیرت با روشنفکری
ملت ترکیبی از انسان‌هایی است که گرچه دارای اندیشه و افکار متفاوتی می‌باشند و چه بسا آرزوها و خواسته‌های متفاوتی داشته باشند. اما اشتراکاتی آنها را به هم پیوند می‌دهد مانند اشتراک در زادگاه، دین و آیینی که به آن باور دارند، زبانی که با آن تکلم می‌کنند. کشور مستقل و واحدی که در آن زندگی می‌کنند، پرچمی که نشانه ملیت آنهاست، خطی که به وسیله آن با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و نهایتاً حاکمیتی که زیر سایه آن، نظم، امنیت و عدالت اجتماعی برقرار می‌گردد.
در میان ملت‌ها هستند افرادی که به لحاظ آگاهی و دانشی که کسب کرده‌اند و تجربه‌ای که دارند نسبت به دیگران شاخص و ممتازند و قادرند در اعتلای کشور و تحقق آرمان‌های ملی موفق و بر افکار عمومی تأثیرگذار باشند.
این افراد چه بسا در حاکمیت به کار آیند. در دولت منشأ خدمات شوند و یا به نمایندگی مردم در مجلس تصمیم‌گیری کنند و قوانینی به تصویب رسانند که ضامن امنیت، رشد و بالندگی اقتصادی و فرهنگی و تسهیل‌کننده دیپلماسی و روابط با دیگر کشورها باشد. (ادامه…)