۰

  • شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
  • PDF

سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
جورچین فساد اقتصادی
بر هیچکس پوشیده نیست که مفاسد اقتصادی رخ داده ظرف چند دهه‌ی گذشته اعم از موارد کشف شده یا مکتوم آن هم با ارقام قابل توجه نمی‌تواند توسط افراد مستأصل و درمانده و محتاج نان شب اتفاق افتاده باشد چرا که دله دزدها با شمار روزافزونی که دارند با توجه به کم‌سوادی، عدم دسترسی به اهرم قدرت و ناتوانی در بهره‌گیری از رانت، قادر به شبکه‌سازی، بهره‌مندی از پشتوانه‌های اداری و سازمانی، ایجاد موقعیت، کسب امتیاز، دور زدن قانون و ارتباط با بانک‌های داخلی و خارجی و تهیه ارز نیستند و سواد دزدی کلان ندارند. (ادامه…)