سرمقاله
محمد عسلی
دشمنان ما را دست کم نگیرند
ما سالی را پشت سر می¬گذاریم که هم نعمت داشتیم و هم زحمت. باران¬های سیل¬آسا و به موقع نعمت بودند و سیل و زلزله و تحریم و کرونا زحمت. زحمت¬ها گاه آسیب زننده¬اند، گاه مصونیت بخشند و گاه هر دو را با هم دارند. ما از گدارهای سخت و سربالایی های مرتفع بارها عبور کرده¬ایم. با توشه و بی¬توشه. در ترسالی و خشکسالی با کم و زیاد. ما نسل برزخیم هم در آستانه جهنم بوده¬ایم و هم در آستانه بهشت تاریخ به ما مقاومت و دفاع را به خوبی آموخته و از دروغ و ریا بیزارمان کرده است.
سال ۹۸ را با تمامی سختی¬ها و غم¬ها و عزاداری¬هایش پشت سر گذاشتیم عزیزانی چون سردار دلها سپهبد شهید سلیمانی را از دست دادیم اما دوباره روح بالنده و قلب تپنده او را به دست آوردیم و بار دیگر با شهادت او به وحدت کم¬نظیر رسیدیم.
تحریم¬های سخت و جانفرسای اقتصادی و جوسازی¬ها و تهدیدهای نظامی را پشت سر گذاشتیم و به دشمنان آموختیم که کار ما تمام نشده و کماکان تیری به چشم آنانیم و استخوانی در گلویشان. (ادامه…)