سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۳۰ دی ۱۴۰۰
بهبود اقتصاد در سایه ارتباطات گسترده جهانی

کارشناسان امور تربیتی در مورد انتخاب دوست به دلیل تاثیرگذاری های تعیین کننده اش روی افراد حساس هستند تا آنجا که حتی به کسانی که دچار آسیب اخلاقی شده اند توصیه می کنند که همنشین و دوستان جدیدی با ویژگی های بهتر انتخاب کنند . درارتباطات خانوادگی نیز روی چنین مراقبت هایی تاکید شده است . جوامع بزرگتر نیز از این قاعده مستثنی نیستند . به همین دلیل است که شاهد شکل گیری اتحادیه های قاره ای و منطقه ای بین کشورها هستیم ، زیرا اشتراک منافع موجب می شود که کشورهای ضعیف در هر اتحادیه ای مورد حمایت کشورهای قدرتمند قرار گیرند تا برآیند تعاملات چند سویه نفع همگان را در پی داشته باشد . کشورهایی که برای مدتی خواسته یا ناخواسته در انزوا قرار می گیرند یا همسایگانی ناسازگار و آشفته حال دارند ، تدریجا با مشکلات مالی و فرهنگی و بن بست های سیاسی مواجه می شوند . (ادامه…)