سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۱ آبان
جستجوی وحدت در تعاملات بی واسطه

تمامی مسلمانان از هر مذهبی دم از وحدت می زنند چرا که در قرآن بر روی وحدت مسلمانان تاکید شده است و همه می خواهند بگویند که ما پیرو قرآن هستیم ولی در عمل رفتاری تفرقه آمیز دارند . به جرات می توان گفت که بیشترین سرمایه گذاری ها در دنیا روی تفرقه مسلمانان صورت می گیرد زیرا بر اساس آمار بیشترین خریدهای تسلیحاتی توسط کشور های مسلمان واقع در خاورمیانه انجام می شود که با هدف جنگ با یکدیگر مورد استفاده قرار می دهند و موجب گردش چرخ کارخانه های اسلحه سازی در دنیا می شوند. ظرف سالهای اخیر آخرین سنگر مشترک کشورهای مسلمان که در برابر موجودیت اسرائیل مقاومت می کرد در سایه ایران هراسی از هم پاشید و پس از مصر و اردن چندین کشور دیگر نیز مبادرت به عادی سازی روابط خود با این رژیم کردند تا زمینه رقابتی دامنگیر بین کشورهای اسلامی فراهم گردد. جنگ های مضحکی که پیروز آن رژیم صهیونیستی بوده است !!در حال حاضر موجودیت برخی از کشورهای به ظاهر اسلامی از دید کشورهای توسعه یافته ، (ادامه…)