سرمقاله “محمد عسلی” ۲۰ مهر ۱۴۰۰
اقتصاد و فرهنگ

اقتصاد برنامه نیازهای مادی انسان است و فرهنگ روابطی که اقتصاد را معنی می بخشد در واقع اقتصاد و فرهنگ دو بال پروازند و دو روی یک سکه.
مارکس اقتصاد را زیربنا و فرهنگ و هنر و روابط اجتماعی و تعاملات بین انسانها را روبنا می دانست. روسیه شوروی سابق که مرکز انقلاب کمونیستی بود بعد از ۷۰ سال فرو پاشید و مردم ناراضی از وضعیت بد اقتصادی و فروپاشی، معیارهای اخلاقی و فرهنگی وضعیت ناخوشآیند انقلاب کمونیستی را به هم زدند و به این نتیجه رسیدند که علیرغم اصرار بر اهمیت اقتصاد و زیربنا بودن آن آنچه ندارند اقتصاد است که بتواند به نیازهای بشر پاسخ دهد. زیرا شاهد نظام گسیختگی فرهنگی و ناباوری های اخلاقی و دینی بودند که زندگی را از تعاملات و روابط حسنه فرهنگی و اخلاقی دور کرده و نگاه مادی به جهان آفرینش و زندگی در تمامی ابعاد خاستگاه های انسانی، آنها را راضی نکرده است. (ادامه…)