سرمقاله محمد عسلی ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کرونا در قضاوت عام و خاص

رفع بلای جهانی، همت جهانی می طلبد و همت جهانی در گرو باور جهانی است. باور به این که به قول ملک الشعرا بهار:
«آدمیان شاخه و برگ همند
کاین همه از یک تنه آدمند
هر که تنی کشت نه شاخی فکند
بلکه درخت بشر از بیخ کند…»
متأسفانه رقابت پذیری جهانی، اقتصاد جهانی، کلاف سردرگمی شده که گشودن گره ها و پیچیدگی های تنیده شده در یکدیگر چندان کار ساده ای نیست. مضافا اینکه دست هر کس بر کلاه خود است و برای آنکه جلو برود و راه گشاید دیگری را هل می دهد. (ادامه…)