سرمقاله محمد عسلی ۱ مهر ۱۳۹۹
آسیب شناسی آموزش و پرورش ایران

دکارت، فیلسوف بزرگ فرانسه در قسمت ششم از گفتار خود، از علمی که در عمل به کار برده می شود و برای حیات مفید است ستایش کرده می گوید: «به جای فلسفه نظری که در مدرسه ها می آموزند می توان یک فلسفه عملی قرار داد که قوت و تأثیرات آتش و آب و هوا و ستارگان و افلاک و همه اجسام دیگر را که بر ما احاطه دارند معلوم کند به همان خوبی و روشنی که امروز فنون مختلف در باب حرف و صنایع بر ما معلوم است و بنابراین بتوان همچنان معلومات مزبور را برای فوائدی که در خور آن باشد به کار بریم و طبیعت را تملیک کنیم و فرمانبردار سازیم و این نه تنها برای اختراع صنایع و خیل بی شمار مطلوب است که ما را از ثمرات زمین و تمام وسائل آسایش که در آن موجود است بدون زحمت، برخوردار می سازد بلکه به ویژه برای حفظ تندرستی که اولین نعمت و پایه سایر نعمت های دنیوی است کاربرد دارد…»
فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی با الهام از چنین افکار فیلسوفانه ای توانسته اند در صنعت، خدمات و کشاورزی مکانیزه به کشورهای پیشرفته تبدیل شوند. اهمیت آموزش و پرورش با هدف گذاری منطقی و عالمانه براساس قابلیت های هر کشور برای دولت و مردم قابل تفهیم است. (ادامه…)

یاد  د  اشت طنز سردبیر اسماعیل عسلی ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
هلدینگ از هم پاشیده

فخرالنساء با کشیدن پاشنه ی کفش جیری مشکی رنگش ، قرص و قایم راه بورس اوراق بهادار را با گام های بلند در پیش گرفت تا این که سر کوچه رسید به آبجی بیگم که با قمر خانم گرم گرفته بودند و در باره ی خاصیت شنبلیله یکی به دو می کردن . با نگاهی لبریز از توپ و تشر از کنارشون رد شد و شتاب گرفت . قمر خانم که پا به راه تر بود پا گذاشت روی چادر فخرالنساء همچی که چیزی نمونده بود سکندری بخوره ، فخرالنساء سرش رو چرخوند و گفت : چه کار به خیر و شر من داری کانون شرارت ؟ قمر خانم گفت : کو سلامت ؟ کجا میری خانم خانوما ؟ فخرالنساء گفت : تو سر پیازی یا ته پیاز ؟ دارم میرم بورس اوراق بهادار ! قمر خانم نتونست جلو خنده ی خودش رو بگیره با تعجب گفت : بورس اوراق بهادار که جای امثال من و تو نیس ، بیا بریم که مش باقر سبزی فروش شنبلیله آورده ، هر کدوم چند کیلو بگیریم بعدش هم بریم خونه ی آبجی بیگم دور هم بشینیم پاکش کنیم وپهن کنیم رو پشت بون خشک بشه که دیگه نه همچی آفتابی در کاره و نه همچی شنبلیله ای به این زودی ها پا میده! فخرالنساء گفت : مگه نمی دونی این روزا از بچه ای که هنوز به دنیا نیومده تا پیر و پاتالی که پاش لب گوره همه اهل برو بیا به بورس اوراق بهادار شدن ، همه شدن سرمایه دار . (ادامه…)

سرمقاله محمد عسلی ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
ریشه یابی جنگ تحمیلی

بعد از جنگ جهانی دوم متفقین برای جبران خسارت های عظیم جنگ، کشورهای شکست خورده را در قیمومیت خود درآوردند، آلمان به دو کشور شرقی و غربی تقسیم شد. بخش شرقی زیر مهمیز نظامی و ایدئولوزیک روسیه قرار گرفت و بخش غربی زیر سلطه و نفوذ فرهنگ آمریکایی با نظارت انگلیسی ها.
امپراطوری عثمانی نیز تجزیه شده بود. کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، عربستان و چند کشور کوچک دیگر از دل امپراطوری عثمانی بیرون آمدند و تحت نفوذ و استعمار کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه قرار گرفتند.
ایران که در زمان رضاشاه اعلام بی طرفی کرده بود از شمال و جنوب مواجه با حملات نظامی روس ها و انگلیسی ها شد و خاک ایران به اشغال روس و انگلیس درآمد. (ادامه…)