سرمقاله محمد عسلی ۱ آبان ۱۳۹۹
براندازی آرام به شیوه غربی ها

قرن بیست و یکم قرن نرم افزار است، قرن تصادم اندیشه ها، قرن گفتمان، قرن جنبش در سکوت، قرن حرکت در پیله ای که نام آن را زندگی ماشینی گذاشته اند. قرن نوآوری های صنعتی، قرن فاصله گیری با طبیعت و نهایتا قرن سربازان کشنده ای به نام ویروس کروناست که می تواند جان بسیاری از انسانها را بگیرد.
وقتی در مرحله نخست جنگ نرم، هدف دشمن تضعیف روحیه و امید یک ملت باشد شرایط برای براندازی نرم و آرام فراهم می شود.
آنان که قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی یک کشور را در دست دارند اگر در برابر دشمنان به جای برخورد اندیشه ها به برخورد اراده ها بسنده کنند نتیجه آن جنگ، خونریزی و خسارت های مالی است که می تواند به نابودی یک کشور و ملت بیانجامد. (ادامه…)