سرمقاله
محمد عسلی
عزتمندی و امیدافزایی را ارج نهیم
برای حفظ آنچه به سادگی به دست نیاورده‌ایم و بابت آنها خون دل‌ها خورده‌ایم و خسارت‌های بسیار داده‌ایم علی‌رغم کسری کمبودها چه باید بکنیم.
برای هر آنچه بسیاری از کشورها در آرزوی داشتن آنند. برای حفظ استقلال، برای حفظ امنیت، برای حفظ روحیه ظلم‌ستیزی، برای حفظ ارزش‌هایی چون دفاع مشروع در برابر تجاوز و تبهکاری و برای حفظ روحیه انقلابی همه مسئولیم. هم به یگانگی و برادری نیاز داریم. همه یعنی ملتی که مقاومت در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی را به جهانیان اثبات نموده و روح باورمندی و تکیه و توکل به خداوند را چهل سال است با اراده‌ای آهنین حفظ کرده است.
این سخن‌ها شعار نیستند و از سر اجبار قلمی نمی‌شوند، بلکه ناشی از درک شرایط و واقعیت‌هایی است که هم اینک همگان در فهم و تشخیص آن به آگاهی رسیده‌ایم.
آزمودن دشمنان کشور و ملت ایران و روش و منش آنها در به ناامیدی و یأس کشیدن اراده ملی امری جدید و تازه نیست. مدیران و دولتمردان ما بی‌نقص و اشتباه نبوده‌اند و حتی بعضی از آنها برای نشستن بر کرسی‌های وزارتی و قانونگذاری کم‌مایه و کوچکند. (ادامه…)