سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
لزوم دستیابی به اقتصادی قوی
از لحظه‌های آغازین تلاش برای تدوین قانون اساسی، ایجاد موازنه بین دو مؤلفه اصلی نظام که مانع از تباین بین جمهوریت و اسلامیت باشد به عنوان مهمترین مسئله، مطمح نظر قانونگذاران قرار گرفت. چرا که به الگوی تاریخی تمام عیاری که بتوان به آن تأسی کرد دسترسی نداشتند. ضمن اینکه برخی از متشرعین سنتی و محافظه‌کار طرفدار حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی، حاضر به پذیرش هم عنانی این دو مقوله با یکدیگر نبودند! در واقع بر این باور نبودند که بتوان جمهوریت را با اسلامیت آشتی داد! در این میان عده‌ای جمهوریت را در دل اسلامیت جستجو می‌کردند و نیازی نمی‌دیدند که جمهوریت به عنوان یک قید دست و پاگیر مطرح شود و عده‌ای به دنبال ردپای اسلامیت در جمهوریت بودند و پسوند اسلامی را مانع از نگاه علمی به سیاست می‌دانستند. اما نهایتاً گزینه‌ی جمهوری اسلامی بدون هیچ پیشوند و پسوندی مبنا قرار گرفت. در بحث کارکرد، مسئله‌ی مهم تعامل چنین نظامی با نظام‌های متعارف در جهان بود. (ادامه…)