سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
چاشنی باروت ها

از جمله دلایل مالیخولیایی رویکرد گروه های سلفی و بنیادگرا و جناح های رادیکال اسلامی به بازآفرینی شرایط حاکم بر نیم قرن اول هجری این است که از قدرت اجتهاد لازم برای فهم و استخراج احکام اسلامی و تطابق شرایط گذشته با حال برخوردار نیستند و یا این که تحت عنوان مبارزه با بدعت، دستیابی به چنین قدرتی را از خود سلب کرده اند .به زبان ساده تر گروه های سلفی نظیر طالبان معتقدند که زندگی ما باید عینا مانند پیامبر (ص) و صحابه و تابعین باشد و چیزی از آن کم نکنیم و یا بر آن نیفزاییم . این گروه مخصوصا بر حفظ شکل و ظاهر احکام انطباق داده ی خود با زمان پیامبر برای حصول اطمینان به حراست از محتوا تاکید دارند در حالی که در اغلب موارد شکل و محتوا لازم و ملزوم یکدیگر نیستند لذا این گونه افراد هر جا که با مشکلی در فهم آیات قران برخورد کردند به سنت پیامبر(ص) و شیوه صحابه و تابعین مراجعه می کنند و چندان توجهی به عقل و اجماع و اجتهاد ندارند و در حالی که برخی از اصحاب پیامبر(ص) در مقابل یکدیگر ایستاده و هزاران نفر را به کشتن داده اند باز هم تبعیت از همه ی آنها را لازم می دانند . (ادامه…)