سرمقاله محمد عسلی ۹ شهریور ۱۴۰۰

رابطه هنر با قدرت

هنر قدرت خلاقانه ای است که به حسب شرایط، محیط، وراثت و نیاز، ظهور انگیزه ها و توانایی هوشمندان را به عرصه نمایش می رساند.
هنر تابع زمان و تغییرات و تحولاتی است که نیروی محرکه آن نیاز فردی و جمعی است اما آنچه ظهور آن را تسریع می کند قدرت حاکمیتی است که تمایل دارد زیبایی های شکل داده شده را به نام خود ثبت کند.
سعدی هر چند دارای نبوغ و آگاهی و تجربه در کسب فضائل و ادبیات فارسی و عربی بود و به قول خودش از هر خوشه ای خرمنی گرد آورد، آنچه به او انگیزه داد تا هنر خود را عرضه دارد سعدبن زنگی حاکم قدرتمند خطه فارس بود که سعدی تخلص خود را از نام او گرفت. (ادامه…)