سرمقاله محمد عسلی ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
روی دیگر آمریکا

جیمی درو در مصاحبه تلویزیونی با وسلی کلارک
خانم ها و آقایان!
به همین خاطر ما این قدر در دنیا محبوب هستیم، ما میلیون ها نفر را در کشور همسایه ی ایران کشتیم، از طرفی دیگر یک میلیون انسان را در لیبی کشتیم.
ما در جهت منطقه شمال ۲۷ هزار بمب بر سر سوریه ریختیم.
هنوز افغانستان در اشغال ماست و آن وقت یکی دیگر بازیگر بدی است.
تروریست ها مائیم. ایالت متحده تروریسته. (ادامه…)